Pojašnjenje Odluke Ustavnog suda BiH o kršenju ljudskih prava na privatan život i slobodu kretanja

Magistar pravnih nauka Mirnes Ajanović, advokat

Pojašnjenje Odluke Ustavnog suda BiH o kršenju ljudskih prava na privatan život i slobodu kretanja, a u vezi obaveze nošenja zaštitnih maski i tzv. policijskog sata.

Obzirom na veliki broj upita građana u vezi Odluke Ustavnog suda BiH AP-3683/20 od 22. 12. 2020. godine o kršenju ljudskih prava na privatan život i slobodu kretanja, a u vezi obaveze nošenja zaštitnih maski i tzv. policijskog sata, dajem pojašnjenje:

Odluka Ustavnog suda BiH broj: AP-3683/20 od 22. 12. 2020. godine kojom se utvrđuju povrede prava na „privatni život“ iz člana II/3.f) Ustava BiH i člana 8. Evropske konvencije za zaštitu ljudskih prava i osnovnih sloboda, zbog Naredbi o obaveznom nošenju maski, te prava na slobodu kretanja iz člana II/3.m) Ustava BiH i člana 2. Protokola broj 4 uz Evropsku konvenciju za zaštitu ljudskih prava i osnovnih sloboda – daje pravni osnov da svi građani i poslovni subjekti u FBiH koji su prekršajno kažnjeni mogu podnijeti tužbe u parničnom postupku protiv Federacije BiH i Kantona Sarajevo zbog sticanja bez osnova.

Takođe, ubuduće, do usklađivanja zakonodavstva u odnosu na predmetnu Odluku Ustavnog suda BiH, po osnovu predmetnih Naredbi neće se moći prekršajno sankcionisati niko ko ne postupa po navedenim Naredbama, a u slučaju izdavanja prekršajnih naloga neophodno je tražiti sudsko odlučivanje. U sudskom postupku potrebno je pozvati se na Odluku Ustavnog suda BiH broj AP-3683/20, podnijeti zahtjev za obustavljanje prekršajnog postupka, na osnovu kojeg je sud dužan donijeti odluku o odbacivanju prekršajnog naloga.

Ustavni sud BiH nije poništio neustavne i nezakonite Naredbe Kriznog štaba Federalnog ministarstva zdravstva broj 01-33-6301/20 od 9. novembra 2020. godine i Naredbe Kriznog štaba Ministarstva zdravstva Kantona Sarajevo broj 62-20/2020 od 12. oktobra 2020. godine, a za što je postojala mogućnost normirana odredbom člana 57. (1) c. Pravila Ustavnog suda BiH, jer je smatrao da bi takvim ukidanjem, s obzirom, kako se navodi, na nesumnjiv javni interes za uvođenje neophodnih mjera zaštite stanovništva od pandemije, mogle nastati negativne posljedice prije nego što zakonodavna i najviša izvršna vlast preduzmu mjere u okviru svojih ovlaštenja i obaveza, a kako je to i navedeno u Odluci, tačka 79. Odluke.

Ustavni sud BiH je u Odluci na osnovu člana 72. stav (4) Pravila Ustavnog suda BiH naložio Parlamentu i Vladi FBiH da odmah, a najkasnije u roku od 30 dana od dana prijema Odluke, preduzmu aktivnosti i usklade svoje djelovanje sa standardima iz člana II/3.f) Ustava Bosne i Hercegovine i člana 8. Evropske konvencije za zaštitu ljudskih prava i osnovnih sloboda, te standardima iz člana II/3.m) Ustava BiH i člana 2. Protokola broj 4. uz Evropsku konvenciju za zaštitu ljudskih prava i osnovnih sloboda.

Na osnovu navedene obaveze u Odluci Ustavnog suda BiH sasvim sigurno će uslijediti izmjene i dopune postojećih zakona, a moguće i donošenje novih, čime će se „ozakoniti“ sve radnje vezane za korona virus a time i sankcije za nepoštivanje mjera, te će nakon toga biti sve kako je i bilo prije donošenja Odluke Ustavnog suda BiH.

23. 12. 2020.

Mirnes Ajanović, advokat