Glavna uprava za pismeno prevođenje pri Europskom parlamentu prevela na engleski jezik i potvrdila autentičnost prevoda presude Ustavnog suda BiH o neustavnim VTP mjerama

Prva presuda na svijetu kojom je odlučeno da kovid mjere zadiru u pravo na privatan život, da su protivne vladavini prava, demokratskom poretku, osnovnim demokratskim principima i da ozbiljno krše ljudska prava, a koju je donio Ustavni sud BiH 23.02.2022. godine po apelaciji advokata Mirnesa Ajanovića, prevedena je na engleski jezik, a autentičnost prevoda potvrdila je Glavna uprava za pismeno […]