Advokat Mirnes Ajanović uputio prijavu Međunarodnom krivičnom sudu: Izdajte nalog za hapšenje i proceusiranje svih ratnih zločinaca u ratu Izraela i Hamasa

Advokat Mirnes Ajanović uputio je službeni zahtjev Uredu tužioca pri Međunarodnom krivičnom sudu da izvrši istragu zločina protiv civilnog stanovništva u Palestini i Izraelu i predloži Pretpretresnom vijeću Međunarodnog krivičnog suda izdavanje naloga za hapšenje i sudsko procesuiranje svih ratnih zločinaca, po principu komandne odgovornosti, u ratu između države Izrael i militarističke grupe Hamas, zbog bombardovanja i stradanja civila i civilnih objekata, elektroenergetskih objekata i zarobljavanja uz nehumano postupanje prema civilima.

Mirnes Ajanović je zatražio neophodno hitno postupanje iz razloga blagovremene zaštite civila u konkretnom ratnom sukobu, ali i iz razloga odlučnog preventivnog djelovanja u cilju sprječavanja eventualnih budućih oružanih sukoba i stradanja civila bilo gdje u svijetu.

U prilogu dostavljamo navedeni zahtjev upućen Uredu tužioca MKS.


International Criminal Court

Information and Evidence Unit

Office of the Prosecutor

Predmet: Informacija za Ured glavnog tužitelja povodom ratnih zločina koja potpadaju pod nadležnost Međunarodnog krivičnog suda

Poštovani,

            Svjedoci ste opštepoznate činjenice da se od 07.10.2023. godine na geografskom teritoriju Palestine i Izraela provode teška ratna dejstva između oružanih snaga države Izrael i militantne grupe pod nazivom Hamas. Prema medijskim izvještajima, činjenica je da je napad započela militantna grupa Hamas, a da je ista nakon napada počela dejstvovati i prema civilima koji se nalaze na navedenoj teritoriji. S druge strane, državni organi Izraela najavili su i počeli oružanu odmazdu za izvršene napade, a uz naredbe visokih izraelskih zvaničnika da se Pojas Gaze izolira i civilima onemogući pristup osnovnim ljudskim potrebama (struja, voda, gorivo, …) slijedom čega su počela bombardovanja i civilnih lokacija, gdje stradaju i djeca.

Dakle, i jedna i druga strana u ovom sukobu su počela i aktivno provode ratna dejstva usmjerena jedna protiv drugih, svjesno znajući da ista provode i u zonama gdje je visoka koncentracija civila što rezultira ogromnim brojem civilnih žrtava na navedenoj teritoriji, na kojoj se vrši i zarobrljavanje i nehumano postupanje prema civilima.

Stoga tražim od Ureda Tužitelja Međunarodnog krivičnog suda (ICC-a) da na osnovu člana 15. stav 1., 2., 3. i 4. Rimskog statuta Međunarodnoga krivičnog suda izvrši istragu, te zatim predloži Pretpretresnom vijeću Međunarodnog krivičnog suda da izda naloge za hapšenje ratnih zločinaca u obje sukobljene strane, i to po principu komandne odgovornosti, odnosno da se izdaju nalozi za hapšenje i krivična procesuiranja lica koja su omogućila, naredila i/ili sprovodila dejstva prema civilima slijedom čega su ostvarena obilježja ratnih zločina prema civilima na teritoriji Palestine i Izraela. Istovremeno tražim da ovaj Ured izvrši istragu i evidentira lica, organizacije ili predstavnike država koji aktivno podržavaju ratna dejstva usmjerena na stradanje civila, direktno ili indirektno, te da se i protiv tih lica pokrene postupak procesuiranja zbog podsticanja ili saučesništva u izvršenje ratnih zločina protiv civila na teritoriji Palestine i Izraela.

Navedeni zahtjev zasnivam na uspostavljenim nadležnostima ICC-a za vođenje krivičnih postupaka u vezi sa međunarodnim krivičnim djelima i to po članu 7. Rimskog statuta ICC za Krivična djela protiv čovječnosti, članu 8. za Krivična djela ratnih zločina te članu 8. za Krivična djela agresije i činjenicama da su djela učinjena na teritorijama država koje su prihvatite Statut ICC-a.

Smatram da je neophodno hitno postupanje iz razloga blagovremene zaštite civila u konkretnom ratnom sukobu, ali i iz razloga odlučnog preventivnog djelovanja u cilju sprječavanja eventualnih budućih oružanih sukoba i stradnja civila bilo gdje u svijetu.

Tražim da dostavite odgovor šta ste poduzeli u odnosu na dostavljenu informaciju!


Subject: Information to the OTP regarding war crimes falling under the jurisdiction of the ICC

Respected,

            You are witnessing the well-known fact that from October 7, 2023. in the geographical territory of Palestine and Israel, heavy war operations are being carried out between the armed forces of the State of Israel and the militant group called Hamas. According to media reports, the fact is that the attack was initiated by the militant group Hamas, and that after the attack the group also began to act against civilians in the said territory. On the other hand, the state authorities of Israel announced and began armed retaliation for the attacks with orders from high-ranking Israeli officials to isolate the Gaza Strip and deny civilians access to basic human needs (electricity, water, fuel, …) with IDF starting the bombing of civilian locations, where children also suffer. Therefore, both sides in this conflict have started and are actively carrying out war operations directed against each other, knowing that they are also carrying out war operations in zones of high concentration of civilians, which results in a huge number of civilian victims in the said territory, where the entrapment and inhumane treatment of civilians is also carried out.

Therefore, I ask the Office of the Prosecutor of the International Criminal Court (ICC) to conduct an investigation based on Article 15, paragraph 1, 2, 3 and 4 of the Rome Statute of the International Criminal Court, and then propose to the Pre-Trial Chamber of the International Criminal Court to issue orders for the arrest of war criminals in both conflicting parties, according to the principle of command responsibility, i.e. to issue warrants for the arrest and criminal prosecution of persons who facilitated, ordered and/or carried out actions against civilians as a result of which the characteristics of war crimes against civilians were seen. At the same time, I request that this Office conduct an investigation and register persons, organizations or representatives of states who actively support war actions aimed at the suffering of civilians, directly or indirectly, and that prosecution proceedings be initiated against these persons for inciting or complicity in the commission of war crimes against civilians on territories of Palestine and Israel.

I base the aforementioned request on the established competences of the ICC for conducting criminal proceedings in connection with international criminal acts, namely under Article 7 of the Rome Statute of the ICC for Crimes against Humanity, Article 8 for Crimes of War Crimes and Article 8 for Crimes of Aggression and the facts that the acts were committed in the territories of states that have accepted the ICC Statute.

I believe that urgent action is necessary for the sake of timely protection of civilians in a specific war conflict, but also for the sake of decisive preventive action in order to prevent possible future armed conflicts and the suffering of civilians anywhere in the world.

I am asking you to provide an answer as to what you have done in relation to the provided information!