Magistar pravnih nauka Mirnes Ajanović, rođen je 1964. godine. Završio na Filozofskom fakultetu Pedagoški smjer, posjeduje i diplomu pravnika upravno-pravnog smjera, diplomiranog pravnika opšteg prava, pravnu specijalizaciju krivično-pravosudnog prava sa specijalističkim radom iz 2008. god. “Aspekti položaja optuženog i njegovog branitelja i novi procesni instituti u reformisanom krivično-pravnom zakonodavstvu”. Odbranio je magistarski rad 2014. god. na temu “Sloboda izražavanja u jurisprudenciji Evropskog suda za ljudska prava i nacionalnih ustavnih sudova”. Ima položen državni pravosudni ispit, a po zanimanju je advokat, u samostalnoj advokatskoj kancelariji u Tuzli. Zastupao je klijente u svim vrstama krivičnih, prekršajnih, građanskih, upravnih i privrednih slučajeva od 2007 godine.

U toku je izrade doktorskog rada pod nazivom “Reforma pravosuđa u BiH sa aspektom na pravično suđenje.

Objavljivao je tekstove u više listova i časopisa. Autor dvije knjige i nekoliko publikacija. Sudjelovao je u osnivanju pet nevladinih organizacija.

Na prvim postkomunističkim izborima angažovao se na formiranju stranke Savez reformskih snaga BiH, nakon čega 1990. godine ulazi u najuže rukovodstvo. BOSS je osnovao novembra 1993. godine, a zvanično BOSS je registrovan Rješenjem Suda  9. maja 1994. godine, simbolično na Dan pobjede nad fašizmom. Na izborima 1996.godine i 2006. godine kandidat za člana Predsjedništva BiH. U svim mandatima je direktno biran u Predstavnički dom Parlamenta Federacije BiH. Ubjedljivo najaktivniji poslanik u BiH, koji je učestvovao u raspravama po svim tačkama dnevnog reda, čije su aktivnosti u formi predlagača i učesnika u raspravama rezultirale usvajanjem i popravljanjem više stotina zakona, deklaracija, rezolucija, zaključaka i ostalih zakonodavnih akata. Predvodio je više antikorupcijskih kampanja, otvoreno i beskompromisno prozivajući kriminalizirane političare i druge nosioce državnih funkcija, uz obaveznu argumentaciju putem materijalnih dokaza, čime je raskrinkao brojne pokvarene političare. Aktivnostima u zakonodavnim institucijama sačuvao je višemilionsku državnu imovinu, a oko 200 miliona KM je sačuvano usvajanjem zakona kojim je zabranjeno vraćanje stanova agresorskim oficirima i pored prijetnje međunarodnih zvaničnika iz OSCE-a, za vrijeme dok je Šef misije u BiH bio kompromitovani Robert Beri, da će u slučaju nastavka kampanje za usvajanje zakona dobiti trajnu zabranu političkog djelovanja, a da će se zabraniti djelovanje i BOSS-a. Nikada niko ni jednu izgovorenu riječ ili izneseni dokaz od strane Mirnesa Ajanovića nije mogao demantovati, a opšte poznato je da je ubjedljivo najaktivniji izabrani zvaničnik u svim zakonodavnim tijelima u kojima je izabran. Zbog toga je bio pod napadom montiranih procesa i klevetničkih hajki angažovanih medija. Presudama u svim predmetima koji su vođeni po tužbi Mirnesa Ajanovića za sve klevetničke napade, pred opštinskim i kantonalnim sudovima, Vrhovnim sudom Federacije BiH, pa i odlukama Ustavnog suda BiH, dokazao je da ni jedna napisana ili izgovorena riječ koja je imala namjeru kompromitovanja Mirnesa Ajanovića – nije bila istinita.

U zakonodavnim institucijama učestvovao u radnim tijelima za zaštitu ljudskih prava i sloboda. Poslanik u Predstavničkom domu Parlamenta FBiH tri mandata, a u Gradskom vijeću Tuzla pet mandata vijećnik i predsjednik Komisije za zaštitu ljudskih prava i sloboda, podpredsjednik Komisije za statutarna pitanja i propise i predsjednik Etičkog odbora Gradskog vijeća Tuzla.
Posjeduje međunarodnu pilotsku dozvolu, a na državnom aero-reli takmičenju u BiH 2008. godine osvojio je tri prva mjesta i u generalnom plasmanu je bio državni prvak. Aktivno se bavi borilačkim sportovima.